سخن روز
اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد كه متعلق به گذشته هستید…

آینده نگری

آموزش وتوانمند سازی

رویدادهای آموزش و پژوهش

برگزاری جلسه توجیهی شرکت تعاونی آموزشگاه تیلار آموزش تالش. ادامه در اخبار و اطلاعیه های مرکز ( ادامه در اخبار و اطلاعیه های مرکز)

جلسه پیگیری و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای شیوه نامه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی. ادامه در اخبار و اطلاعیه ها ی مرکز

برگزاری جلسه توجیهی (موسسه سنجش گران اندیشه خردمند)  در دفتر سرپرست مرکز  جناب آقای علیرضا محمدی گرفمی با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برگزار گردید( ادامه در اخبار و اطلاعیه های مرکز )

افتتاح "دوره های تخصصی راهبردی و مسئله محور" ویژه مدیران پایه و میانی (ادامه در اخبار و اطلاعیه ها)

جلسه تدوین برنامه اجرایی کاربست نتایج پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی استان گیلان (ادامه دراخبار و اطلاعیه مرکز)

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري مكلف به تحليل دقيق روند توسعه كشور است(ادامه در اخبار و اطلاعیه های مرکز)

مصاحبه با سرپرست مديريت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آينده نگری استان گیلان(ادامه در اخبارو اطلاعیه های مرکز)

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش سلامت مورخ 98/2/25

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش سلامت مورخ 98/2/25

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش سلامت مورخ 98/2/25

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش سلامت مورخ 98/2/25

برگزاری جلسه شورای آموزش و پژوهش در مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مورخ 98/2/16

برگزاری جلسه شورای آموزش و پژوهش در مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مورخ 98/2/16

برگزاری جلسه شورای آموزش و پژوهش در مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مورخ 98/2/16

برگزاری جلسه شورای آموزش و پژوهش در مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مورخ 98/2/16

برگزاری جلسه شورای آموزش و پژوهش در مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مورخ 98/2/16

جلسه کارگاه آموزشی هنر های سنتی با حضور رئیس پژوهشکده هنر های سنتی کشور مورخ 98/2/5

جلسه کارگاه آموزشی هنر های سنتی با حضور رئیس پژوهشکده هنر های سنتی کشور مورخ 98/2/5

جلسه کارگاه آموزشی هنر های سنتی با حضور رئیس پژوهشکده هنر های سنتی کشور مورخ 98/2/5

جلسه کارگاه آموزشی هنر های سنتی با حضور رئیس پژوهشکده هنر های سنتی کشور مورخ 98/2/5

جلسه کارگاه آموزشی هنر های سنتی با حضور رئیس پژوهشکده هنر های سنتی کشور مورخ 98/2/5

جلسه بررسی طرح های پژوهش کاربردی در ارتباط با رودخانه ها و تالاب انزلی به مناسبت روز جهانی رودخانه ها

جلسه بررسی طرح های پژوهش کاربردی در ارتباط با رودخانه ها و تالاب انزلی به مناسبت روز جهانی رودخانه ها

جلسه بررسی طرح های پژوهش کاربردی در ارتباط با رودخانه ها و تالاب انزلی به مناسبت روز جهانی رودخانه ها

جلسه بررسی طرح های پژوهش کاربردی در ارتباط با رودخانه ها و تالاب انزلی به مناسبت روز جهانی رودخانه ها

جلسه بررسی طرح های پژوهش کاربردی در ارتباط با رودخانه ها و تالاب انزلی به مناسبت روز جهانی رودخانه ها

جلسه بررسی طرح های پژوهش کاربردی در ارتباط با رودخانه ها و تالاب انزلی به مناسبت روز جهانی رودخانه ها

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی اثرات استفاده بی رویه از سموم شیمیایی کشاورزی مورخ97/12/8

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی اثرات استفاده بی رویه از سموم شیمیایی کشاورزی مورخ97/12/8

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی اثرات استفاده بی رویه از سموم شیمیایی کشاورزی مورخ97/12/8

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی اثرات استفاده بی رویه از سموم شیمیایی کشاورزی مورخ97/12/8

جلسه هم اندیشی با اساتید مرکز آموزش و پژوهش مورخ 97/11/18

جلسه هم اندیشی با اساتید مرکز آموزش و پژوهش مورخ 97/11/18

جلسه هم اندیشی با اساتید مرکز آموزش و پژوهش مورخ 97/11/18

جلسه هم اندیشی با اساتید مرکز آموزش و پژوهش مورخ 97/11/18

جلسه طرح های حفاظت از تالاب انزلی با مشارکت جایکاه و طرح های آموزشی مرتبط با پسماند97/11/17

جلسه طرح های حفاظت از تالاب انزلی با مشارکت جایکاه و طرح های آموزشی مرتبط با پسماند97/11/17

جلسه طرح های حفاظت از تالاب انزلی با مشارکت جایکاه و طرح های آموزشی مرتبط با پسماند97/11/17

جلسه طرح های حفاظت از تالاب انزلی با مشارکت جایکاه و طرح های آموزشی مرتبط با پسماند97/11/17

جلسه طرح های حفاظت از تالاب انزلی با مشارکت جایکاه و طرح های آموزشی مرتبط با پسماند97/11/17

جلسه طرح های حفاظت از تالاب انزلی با مشارکت جایکاه و طرح های آموزشی مرتبط با پسماند97/11/17

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی توریسم ورزشی و سرانه فضاهای ورزشی استان97/11/10

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی توریسم ورزشی و سرانه فضاهای ورزشی استان97/11/10

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی توریسم ورزشی و سرانه فضاهای ورزشی استان97/11/10

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی توریسم ورزشی و سرانه فضاهای ورزشی استان97/11/10

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی توریسم ورزشی و سرانه فضاهای ورزشی استان97/11/10

بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با اشتغال بخش های کشاورزی و خدمات مورخ97/10/26

بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با اشتغال بخش های کشاورزی و خدمات مورخ97/10/26

بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با اشتغال بخش های کشاورزی و خدمات مورخ97/10/26

بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با اشتغال بخش های کشاورزی و خدمات مورخ97/10/26

بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با اشتغال بخش های کشاورزی و خدمات مورخ97/10/26

بررسی طرح های کاربردی مرتبط با دفنگاه زباله سراوان و کاهش مخاطرات زیست محیطی مورخ97/10/19

بررسی طرح های کاربردی مرتبط با دفنگاه زباله سراوان و کاهش مخاطرات زیست محیطی مورخ97/10/19

بررسی طرح های کاربردی مرتبط با دفنگاه زباله سراوان و کاهش مخاطرات زیست محیطی مورخ97/10/19

بررسی طرح های کاربردی مرتبط با دفنگاه زباله سراوان و کاهش مخاطرات زیست محیطی مورخ97/10/19

بررسی طرح های کاربردی مرتبط با دفنگاه زباله سراوان و کاهش مخاطرات زیست محیطی مورخ97/10/19

بررسی طرح پیشنهادی گیلان مقصد گردشگری بین المللی با حضور رئیس انجمن دوستی ایران و سوئیس 97/10/13

بررسی طرح پیشنهادی گیلان مقصد گردشگری بین المللی با حضور رئیس انجمن دوستی ایران و سوئیس 97/10/13

بررسی طرح پیشنهادی گیلان مقصد گردشگری بین المللی با حضور رئیس انجمن دوستی ایران و سوئیس 97/10/13

بررسی طرح پیشنهادی گیلان مقصد گردشگری بین المللی با حضور رئیس انجمن دوستی ایران و سوئیس 97/10/13

بررسی طرح پیشنهادی گیلان مقصد گردشگری بین المللی با حضور رئیس انجمن دوستی ایران و سوئیس 97/10/13

بررسی طرح پیشنهادی گیلان مقصد گردشگری بین المللی با حضور رئیس انجمن دوستی ایران و سوئیس 97/10/13

نشست مشترک مدیران و روسای گروه آموزش و پژوهش دو استان البرز و گیلان در رشت مورخ97/10/13

نشست مشترک مدیران و روسای گروه آموزش و پژوهش دو استان البرز و گیلان در رشت مورخ97/10/13

نشست مشترک مدیران و روسای گروه آموزش و پژوهش دو استان البرز و گیلان در رشت مورخ97/10/13

نشست مشترک مدیران و روسای گروه آموزش و پژوهش دو استان البرز و گیلان در رشت مورخ97/10/13

جلسه بررسی طرح های پژوهشی هوشمند سازی تاسیسات آب و کاهش مخاطرات مدفن سراوان 97/10/12

جلسه بررسی طرح های پژوهشی هوشمند سازی تاسیسات آب و کاهش مخاطرات مدفن سراوان 97/10/12

جلسه بررسی طرح های پژوهشی هوشمند سازی تاسیسات آب و کاهش مخاطرات مدفن سراوان 97/10/12

جلسه بررسی طرح های پژوهشی هوشمند سازی تاسیسات آب و کاهش مخاطرات مدفن سراوان 97/10/12

جلسه بررسی طرح های پژوهشی هوشمند سازی تاسیسات آب و کاهش مخاطرات مدفن سراوان 97/10/12

مراسم تقدیر از رابطین پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در اختتامیه هفته پژوهش مورخ 97/9/30

مراسم تقدیر از رابطین پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در اختتامیه هفته پژوهش مورخ 97/9/30

مراسم تقدیر از رابطین پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در اختتامیه هفته پژوهش مورخ 97/9/30

مراسم تقدیر از رابطین پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در اختتامیه هفته پژوهش مورخ 97/9/30

مراسم تقدیر از رابطین پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در اختتامیه هفته پژوهش مورخ 97/9/30

مراسم تقدیر از رابطین پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در اختتامیه هفته پژوهش مورخ 97/9/30

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دستگاه اجرایی و یادبود بهروز همرنگ پژوهشگر فقید میراث فرهنگی مورخ 97/9/30

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دستگاه اجرایی و یادبود بهروز همرنگ پژوهشگر فقید میراث فرهنگی مورخ 97/9/30

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دستگاه اجرایی و یادبود بهروز همرنگ پژوهشگر فقید میراث فرهنگی مورخ 97/9/30

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دستگاه اجرایی و یادبود بهروز همرنگ پژوهشگر فقید میراث فرهنگی مورخ 97/9/30

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دستگاه اجرایی و یادبود بهروز همرنگ پژوهشگر فقید میراث فرهنگی مورخ 97/9/30

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دستگاه اجرایی و یادبود بهروز همرنگ پژوهشگر فقید میراث فرهنگی مورخ 97/9/30

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان از تاریخ 97/9/24 لغایت97/9/27

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان از تاریخ 97/9/24 لغایت97/9/27

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان از تاریخ 97/9/24 لغایت97/9/27

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان از تاریخ 97/9/24 لغایت97/9/27

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان از تاریخ 97/9/24 لغایت97/9/27

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان از تاریخ 97/9/24 لغایت97/9/27

جلسه بررسی طرح های پژوهشی تحلیل خشونت در شبکه های اجتماعی و پراکندگی جرم و جنایت در محلات رشت مورخ97/9/21

جلسه بررسی طرح های پژوهشی تحلیل خشونت در شبکه های اجتماعی و پراکندگی جرم و جنایت در محلات رشت مورخ97/9/21

جلسه بررسی طرح های پژوهشی تحلیل خشونت در شبکه های اجتماعی و پراکندگی جرم و جنایت در محلات رشت مورخ97/9/21

جلسه بررسی طرح های پژوهشی تحلیل خشونت در شبکه های اجتماعی و پراکندگی جرم و جنایت در محلات رشت مورخ97/9/21

جلسه بررسی طرح های پژوهشی تحلیل خشونت در شبکه های اجتماعی و پراکندگی جرم و جنایت در محلات رشت مورخ97/9/21

جلسه بررسی طرح پژوهشی تحلیل زنجیره ارزش صنایع مورخ 97/9/14

جلسه بررسی طرح پژوهشی تحلیل زنجیره ارزش صنایع مورخ 97/9/14

جلسه بررسی طرح پژوهشی تحلیل زنجیره ارزش صنایع مورخ 97/9/14

جلسه بررسی طرح پژوهشی تحلیل زنجیره ارزش صنایع مورخ 97/9/14

جلسه بررسی طرح پژوهشی تحلیل زنجیره ارزش صنایع مورخ 97/9/14

جلسه بررسی طرح های پژوهشی توسعه بوم گردی و ساماندهی فضای سبز شهری رشت مورخ97/9/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی توسعه بوم گردی و ساماندهی فضای سبز شهری رشت مورخ97/9/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی توسعه بوم گردی و ساماندهی فضای سبز شهری رشت مورخ97/9/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی توسعه بوم گردی و ساماندهی فضای سبز شهری رشت مورخ97/9/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی توسعه بوم گردی و ساماندهی فضای سبز شهری رشت مورخ97/9/7

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری مورخ 97/8/30

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری مورخ 97/8/30

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری مورخ 97/8/30

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری مورخ 97/8/30

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری مورخ 97/8/30

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی پیشنهادی استان مورخ 97/8/24

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی پیشنهادی استان مورخ 97/8/24

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی پیشنهادی استان مورخ 97/8/24

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی پیشنهادی استان مورخ 97/8/24

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی پیشنهادی استان مورخ 97/8/24

جلسه بررسی طرح پژوهشی ماسب سازی فضای شهری و ایجاد شهرک چالش در دانشگاه مورخ97/8/23

جلسه بررسی طرح پژوهشی ماسب سازی فضای شهری و ایجاد شهرک چالش در دانشگاه مورخ97/8/23

جلسه بررسی طرح پژوهشی ماسب سازی فضای شهری و ایجاد شهرک چالش در دانشگاه مورخ97/8/23

جلسه بررسی طرح پژوهشی ماسب سازی فضای شهری و ایجاد شهرک چالش در دانشگاه مورخ97/8/23

جلسه بررسی طرح پژوهشی ماسب سازی فضای شهری و ایجاد شهرک چالش در دانشگاه مورخ97/8/23

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد استانداری و هواشناسی مورخ97/8/9

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد استانداری و هواشناسی مورخ97/8/9

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد استانداری و هواشناسی مورخ97/8/9

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد استانداری و هواشناسی مورخ97/8/9

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد استانداری و هواشناسی مورخ97/8/9

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی سال 97 مورخ97/7/26

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی سال 97 مورخ97/7/26

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی سال 97 مورخ97/7/26

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی سال 97 مورخ97/7/26

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی سال 97 مورخ97/7/26

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اقتصادی صیادی پره و منطقه آزاد انزلی مورخ 97/7/25

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اقتصادی صیادی پره و منطقه آزاد انزلی مورخ 97/7/25

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اقتصادی صیادی پره و منطقه آزاد انزلی مورخ 97/7/25

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اقتصادی صیادی پره و منطقه آزاد انزلی مورخ 97/7/25

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اقتصادی صیادی پره و منطقه آزاد انزلی مورخ 97/7/25

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی درمان گیاهی دیابت و طرح استفاده اقتصادی از رودخانه پارک شهر مورخ97/7/18

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی درمان گیاهی دیابت و طرح استفاده اقتصادی از رودخانه پارک شهر مورخ97/7/18

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی درمان گیاهی دیابت و طرح استفاده اقتصادی از رودخانه پارک شهر مورخ97/7/18

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی درمان گیاهی دیابت و طرح استفاده اقتصادی از رودخانه پارک شهر مورخ97/7/18

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی درمان گیاهی دیابت و طرح استفاده اقتصادی از رودخانه پارک شهر مورخ97/7/18

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

اخبارو اطلاعیه های مرکز
حجازی
آموزشی
1397/03/28
14:22

یحیی زاده نوجوکامبری
پژوهشی
1396/05/14
11:58

حجازی
آموزشی
1396/05/08
09:46

یحیی زاده نوجوکامبری
پژوهشی
1396/04/14
09:39

طرح های پژوهشی(ازمحل اعتبارات پژوهشی)

 • طرح توجیهی مرکز مالی بین المللی .IFC. (ابعاد فنی،مالی و تجاری) ادامه
 • جايگزيني پروتئينهاي گياهي و جانوري بجاي پودر ماهي با هدف توليد جيره اقتصادي تاسماهيان ادامه
 • مطالعه مقادیر حدي داده هاي جوي استان گیلان ادامه
 • بررسی مشکلات مناسب سازی شهری و ارتباط آن با میزان مشارکت اجتماعی معلولان جسمی- حرکتی استان گیلان ادامه
 • طرح جامع راهبردی توسعه بومگردی استان گیلان ادامه
 • تحلیل زنجیره ارزش صنایع سلولزی، غذایی، دارویی و فولادی ادامه
 • بررسی مقاومت ژنتیکی به اسکراپی در گوسفندان بومی گیلان ادامه
 • ارائه الگوی توسعه‌یافته ارزش ویژه برند استان گیلان ادامه
موسسات تعیین صلاحیت شده آموزشی

شرکت تعاونی آموزشگاه تیلار آموزش تالش

گروه: اموراجتماعی

حیطه: امور حقوقی

موسسه سنجش گران اندیشه خردمند

گروه: فناوری اطلاعات

حیطه: امور فناوری اطلاعات(نرم افزار)

موسسه ویهان آموزش طلوع شمال

گروه: مشاغل معلمان

حیطه: پیش دبستانی و آموزش ابتدایی

شرکت پندار رایانه خزر

گروه: فناوری اطلاعات

حیطه: امور فناوری اطلاعات(نرم افزار)

موسسه دانش و صنعت دیلمان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری ومالی

موسسه دانش و صنعت دیلمان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری ومالی

موسسه دانش و صنعت دیلمان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری

موسسه دانش و صنعت دیلمان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: امورمالی

موسسه دانش و صنعت دیلمان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراقتصاد وبازرگانی

شرکت آرتا اندیشه کادوس گیلان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: امورمالی

شرکت آرتا اندیشه کادوس گیلان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری

شرکت توسعه تجارت مدیران تعالی منطقه آزاد انزلی

گروه: کشاورزی ومحیط زیست

حیطه: کشاورزی

شرکت توسعه تجارت مدیران تعالی منطقه آزاد انزلی

گروه: کشاورزی ومحیط زیست

حیطه: مدیریت کشاورزی

موسسه پیام رسالت گیل

گروه: زبانهای خارجی

حیطه: زبان های خارجه

موسسه علوم فنون کادوس

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری

موسسه علوم فنون کادوس

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: امورمالی

موسسه علوم فنون کادوس

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراقتصاد وبازرگانی

موسسه علوم فنون کادوس

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری ومالی

موسسه علوم فنون کادوس

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری ومالی

کلاسهای هفته
منشور حقوق شهروندی
1398/06/23
08.00
الی
14.30
9812201710229
آموزشگاه تیلار
غیر حضوری
منشور حقوق شهروندی
1398/06/23
08.00
الی
14.30
9812201710329
آموزشگاه تیلار
غیر حضوری
گزارش نویسی
1398/06/24
08.00
الی
14.00
9811907260229
اداره کل دامپزشکی گیلان
سالن اجتماعات
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203270329
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203270429
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203270529
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203270629
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203270729
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203270829
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203270929
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203271029
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203271129
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203271229
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203271329
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203271429
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203271529
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203271629
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203271729
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203271829
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
1398/06/25
08.00
الی
13.00
9812203271929
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
حقوق شهروندی در نظام اداری
1398/06/25
08.00
الی
14.30
9812201720229
آموزشگاه تیلار
غیر حضوری
حقوق شهروندی در نظام اداری
1398/06/25
08.00
الی
14.30
9812201720329
آموزشگاه تیلار
غیر حضوری
گزارش نویسی
1398/06/26
08.00
الی
14.00
9811907260329
اداره کل دامپزشکی گیلان
سالن اجتماعات
گزارش نویسی (1)
1398/06/26
13.30
الی
17.30
9812203020229
پارک علم و فناوری استان گیلان
سالن جلسات
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203120329
مرکز آموزش وپژوهش
غیرحضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203120429
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203120529
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203120629
مرکز آموزش وپژوهش
غیرحضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203120729
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203120829
مرکز آموزش وپژوهش
غیرحضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203120929
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203121029
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203121229
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203121329
مرکز آموزش وپژوهش
غیرحضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203121429
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203121529
مرکز آموزش وپژوهش
غیرحضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203121629
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203121729
مرکز آموزش وپژوهش
غیرحضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203121829
مرکز آموزش وپژوهش
غیرحضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203121929
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا
1398/06/27
08.00
الی
13.00
9812203122129
مرکز آموزش وپژوهش
غیر حضوری
پیوندها
اطلاعات دوره های درحال ثبت نام
فناوری اطلاعات
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رای...
26
22
فناوری اطلاعات
رایانش ابری
15
8
فناوری اطلاعات
مدیریت امنیت اطلاعات
13
20
فناوری اطلاعات
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
11
14
فناوری اطلاعات
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
10
8
فناوری اطلاعات
امنیت کاربری فناوری اطلاعات(اکفا)
6
12
فناوری اطلاعات
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
5
12
فناوری اطلاعات
حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار...
4
12
فناوری اطلاعات
معماری فناوری اطلاعات سازمانی
3
20
فناوری اطلاعات
مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
3
10
فناوری اطلاعات
بنیان مدیریت امنیت اطلاعات(بما)
0
8
فناوری اطلاعات
تحلیل و طراحی سیستم
0
16
فناوری اطلاعات
مهندسی شبکه
0
30
فناوری اطلاعات
مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
0
16
فناوری اطلاعات
دولت الکترونیکی
0
8
ثبت نام دوره های آموزشی
 • عنوان : مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
  مدت دوره : 22 تعداد ثبت نام : 26
 • عنوان : رایانش ابری
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 15
 • عنوان : مدیریت امنیت اطلاعات
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 13
 • عنوان : مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 14 تعداد ثبت نام : 11
 • عنوان : مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 10
 • عنوان : امنیت کاربری فناوری اطلاعات(اکفا)
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 6
 • عنوان : مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 5
 • عنوان : حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار)
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 4
 • عنوان : معماری فناوری اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 3
 • عنوان : مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 10 تعداد ثبت نام : 3
 • عنوان : دولت الکترونیکی
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 0
 • عنوان : بنیان مدیریت امنیت اطلاعات(بما)
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 0
 • عنوان : تحلیل و طراحی سیستم
  مدت دوره : 16 تعداد ثبت نام : 0
 • عنوان : مهندسی شبکه
  مدت دوره : 30 تعداد ثبت نام : 0
 • عنوان : مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
  مدت دوره : 16 تعداد ثبت نام : 0
منابع آموزشی
      دوره غیر حضوری (آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری...
      دوره غیرحضوری ((شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا)) ( فایل متن) و...
      دوره غیر حضوری (شناخت دانش و پیشرفت روز دنیا )(فایل صوتی) وی...
      « امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)» استاد مهندس رفیع زاده
      فایل مدیریت اسلامی با موضوع آیین مدیریت دکتر قاسمی
      فایل مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عدالت دکتر قاسمی
      PDF اشنایی با مبانی طرح اختلاط آسفالت گرم و روش های کنترل ک...
      فایل مدیریت در نهج البلاغه دکتر باغبانزاده
      فایل مدیریت زمان دکتر عالم تبریز
      « حقوق خانواده» ویژه آزمون غیر حضوری « اداره کل بهزیستی گیلا...
      « روابط سالم زوجین» ویژه آزمون غیر حضوری « اداره کل بهزیستی ...
      « اخلاق فردی, اجتماعی و اداری» ویژه آزمون غیر حضوری «اداره ک...
      « ایران شناسی» ویژه آزمون غیر حضوری « اداره کل بهزیستی گیلان...
      «منشور حقوق شهر وندی» ویژه آزمون غیر حضوری
      «حقوق شهروندی در نظام اداری» ویژه آزمون غیر حضوری
      منبع آموزشی مبحث آشنایی با اندیشه های سیاسی و مدیریتی مقام م...
      منبع آموزشی مبحث مدیریت تعارض ویژه تربیت مدیران پایه( دکتر چ...
      منبع آموزشی مبحث مدیریت اسلامی ویژه حین انتصاب مدیران پایه (...
      منبع آموزشی مبحث بهروری ویژه تربیت مدیران میانی( دکتر چگینی)
      منبع آموزشی مبحث مدیریت منابع ویژه مدیران پایه ( دکتر چگینی ...
      منبع آموزشی مبحث حقوق اساسی ویژه تربیت مدیران پایه( خانم دکت...
      منبع آموزشی انسان شناسی ویژه پودمان تربیت مدیران پایه ( دکتر...
      منبع آموزشی مدیریت در قرآن ویژه پودمان تربیت مدیران پایه ( د...
      منابع آموزشی مدیریت در قرآن ویژه پودمان تربیت مدیران پایه (د...
      منبع آموزشی رویکردهای نوین مدیریت دولتی ویژه مدیران میانی( د...
      مدیریت دانش سازمانی (غیر حضوری)
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی ویژه تربیت پایه مدیران( دک...
      منبع آموزشی درس مدیریت منابع ویژه مدیران پایه (دکتر عالم تبر...
      منبع اموزشی درس حقوق اساسی ویژه تربیت مدیر پایه ( خانم دکتر ...
      منبع آموزشی تیم سازی و شیوه کار گروهی ویژه تربیت مدیران پایه...
      جزوه (اول) دوره آموزشی «حقوق مالیاتی» - استاد گلدوست
      جزوه (دوم) دوره آموزشی «حقوق مالیاتی» - استاد گلدوست
      اصول و مبانی ارتباطات- آذرماه - استاد محمد حسینی
      جزوه دوره آموزشی« آموزش الکترونیکی» استاد صابر سمیعی
      جزوه دوره آموزشی« آموزش الکترونیکی» استاد صابر سمیعی
      منبع آموزشی مبحث مدیریت ارتباطات سازمانی (دکتر پایندانی)
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس تفکر خلاق ویژه مدیران میانی ( دکتر جمشیدی)
      منبع آموزشی سیاستهای کلی نظام ( دکتر عبیری) پودمان تربیت مدی...
      منبع آموزشی مدیریت تعارض ( دکتر سید دانش ) ویژه پودمان تربیت...
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی مدیران ( دکتر سید دانش) ویژ...
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی مدیران ( دکتر پایندانی ) وی...
      منبع آموزشی درس تیم کاری ویژه تربیت مدیران پایه ( دکتر جیگا...
      منبع آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران ( دکتر پایندانی) ویژه پو...
      بخشنامه ارزشیابی کارکنان ( فنون سنجش و ارزیابی عملکرد دکتر ع...
      منبع آموزشی مدیریت تعارض و فنون مذاکره ویژه تربیت مدیران پای...
      منبع آموزشی فنون سنجش و ارزیابی عملکرد 1( دکتر عالم تبریز وی...
      منبع آموزشی فنون سنجش و ارزیابی عملکرد 2( دکتر عالم تبریز وی...
      منبع آموزشی فن اداره جلسات دکتر جیگاره(ویژه مدیران دانشگاه ...
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی مدیران دکتر جیگاره( ویژه تر...
      منبع آموزشی درس مبانی سازمان و مدیریت( دکتر عالم تبریز)
      منبع آموزشی درس مبانی سازمان و مدیریت( دکتر عالم تبریز)
      منابع درس مهارتهای ارتباطی مدیران ( ویژه پودمان تربیت مدیر،م...
      دوره " آداب اسرار نماز" بخش غیر حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "مدیریت ابزارواطلاعات سازمانی" آقای آینه سا...
      دوره "توجیهی بدوخدمت-درس اخلاق حرفه ای مبتنی بر
      دوره "توجیهی بدوخدمت-درس ارتباطات سازمانی"
      دوره "توجیهی بدو خدمت-درس فرهنگ سازمانی"
      دوره "توجیهی بدو خدمت-درس آشنایی با ساختار نظام
      دوره" توجیهی بدو خدمت" استاد عسکری
      مبانی و اصول ارتباطات راه و شهرسازی "غیرحضوری"
      اقتصاد مقاومتی یک
      نقشه راه اصلاح نظام اداری
      ارتقا سلامت اداری (1)
      ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد (غیر حضوری)
      نقشه راه اصلاح نظام اداری (1) (غیرحضوری)
      آشنای با نظام آموزش کارکنان دولت (غیرحضوری)
      توانمندی عمومی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي و...
      توانمندی عمومی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي و...
      توانمندی عمومی پدافند غيرعامل (غیر حضوری)
      توانمندی عمومی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس (غیر حضوری)
      آشنایی با برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن(غیرحضوری)
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      معرفت و بصیرت حسینی (غیرحضوری)
      سبك زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني (غیرحضوری)
      آسیب شناسی خانواده (غیرحضوری)
      مردم سالاری اسلامی (غیرحضوری)
      اصول و مبانی ارتباطات (غیرحضوری)
      مبانی و اصول ارتباطات (غیر حضوری)
منابع پژوهشی
      نکاتی پیرامون پژوهش در دستگاههای اجرایی
      تنگناها و چالش های بخش ورزش و جوانان
      تنگناها و چالش‌ها بخش آب
      تنگناها و چالشهای بخش انرژی
      تنگناها و چالشهای بخش آمایش
      تنگناها و چالشهای بخش آموزش
      تنگناها و چالشهای بخش بازرگانی
      تنگناها و چالشهای بخش بانوان و خانواده
      تنگناها و چالشهای بخش بهبود مدیریت
      تنگناها و چالشهای بخش بهره وری
      تنگناها و چالشهای بخش تامین منابع مالی
      تنگناها و چالشهای بخش تجارت خارجی
      تنگناها و چالشهای بخش توسعه روستایی
      تنگناها و چالشهای بخش جمعیت
      تنگناها و چالشهای بخش حمل و نقل
      تنگناها و چالشهای بخش رشد، سرمایه گذاری و اشتغال
      تنگناها و چالشهای بخش رفاه وتامین اجتماعی
      تنگناها و چالشهای بخش سرمایه اجتماعی
      تنگناها و چالشهای بخش سلامت
      تنگناها و چالشهای بخش صنعت و معدن
      تنگناها و چالشهای بخش عمران شهری
      تنگناها و چالشهای بخش فرهنگ و هنر و رسانه
      تنگناها و چالشهای بخش فناوری و ارتباطات
      تنگناها و چالشهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی
      تنگناها و چالشهای بخش گردشگری
      تنگناها و چالشهای بخش محیط زیست گیلان
      تنگناها و چالشهای بخش مسکن
      سند برنامه ششم بخش پژوهش و فناوری
      سند برنامه ششم بخش پژوهش و فناوری(Word)