عنوان: بررسی میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی کارفرما: اداره کل آموزش و پرورش مجری: عبدالله صدیقی پاشاکی تاریخ ارائه: 1397/1/29 ارزشیابی توصیفی با تحقق¬ هدف¬هايی مانند بالا بردن اعتماد به نفس، افزایش روحیه کار گروهی و داشتن نقش فعّال در یادگیری، قضاوت عادلانه از آموخته¬ها، پر رنگ کردن نقش والدین و مشارکت¬شان با هدف آگاهی از پیشرفت یادگیری فرزندان و تحقق توانایی¬های خلاّقانه دانش¬آموزان به اجرا در آمده است. در این میان ارزشیابی توصیفی به منظور هدفگذاری و اجرا با چالش¬هایی روبرو بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسي ميزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی دولتی استان گیلان در سال تحصیلی 95-1394 است. روش پژوهش، پژوهش ارزشیابی از نوع ارزشیابی برنامه است. جامعه آماري پژوهش، کليه مدیران(599 نفر)، معلمان(11410 نفر) و دانش آموزان(160929 نفر) مدارس ابتدایی دولتی استان گیلان مي‌باشد، که با استفاده از روش نمونه گيري خوش اي چند مرحله¬اي است. حجم نمونه مدیران(20 نفر)، معلمان(40 نفر) و دانش¬آموزان(1009 نفر)برآورد گرديد. روش گردآوری داده¬ها بر حسب ماهیت پژوهش شامل کمّی و کیفی است. براي جمع¬آوري داده¬های کمّی از دو پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی دیدگاه¬های مدیران و معلمان استفاده شد. از دو پرسشنامه استاندارد نیز برای بررسی دیدگاه¬های دانش-آموزان شامل پرسشنامه مداد-کاغذی(MMPT) عابدی و مقیاس عزت نفس پوپ و همکاران(1996) استفاده شد. ضريب پايايي پرسشنامه مدیران 83/0، پرسشنامه معلمان 88/0، پرسشنامه مداد-کاغذی(MMPT) عابدی 91/0 و مقیاس عزت نفس پوپ و همکاران 87/0 محاسبه گرديد. برای جمع¬آوری داده¬های کیفی، مصاحبه از نوع نیمه-¬ساختار یافته به اجرا درآمد. تجزیه و تحليل داده¬هاي حاصل از پژوهش، در سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام شد. در سطح آمار توصيفي از شاخص¬هاي فراواني، فراوانی درصدی، ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمون تي تک¬ نمونه¬اي، تي مستقل، تحليل واريانس يک راهه و آزمون من ویتنی استفاده شد. از نتايج حاصل از پژوهش می¬توان به نقش مثبت ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری، بهبود تدریس، بهبود ارزشیابی، بهبود بهداشت روانی، بهبود تعامل مسئولین مدرسه و اولیاء دانش¬آموزان، بالا رفتن میزان عزت نفس دانش¬آموزان و خلاقیت آنان و به نقش منفی برنامه¬ریزی¬های ناکارآمد، عدم کفایت امکانات، نبود آموزش¬های کاربردی مناسب به معلمان در چگونگی اجرای طرح، ندادن بازخورد مناسب به معلمان در ارزشیابی توصیفی اشاره کرد. همچنین نتایج نشان داد در خصوص اثربخشی ارزشیابی توصیفی بر میزان عزت نقس دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد. بین دیدگاه¬های دانش¬آموزان دختر و پسر در خصوص ابعاد ابتکار، بسط و انعطاف¬پذیری تفاوت معناداری وجود ندارد.
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
بررسی میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی دولتی استان گیلان از دیدگاه مدیران، آموزگارا.pd