عنوان: بررسی علل غیرقلبی در مرگ های ناگهانی در اجساد اتوپسی شده سالن تشریح پزشکی قانونی استان گیلان کارفرما: اداره کل پزشکی قانونی گیلان تاریخ ارائه: 1397/3/30 مرگ در فرد به ظاهر سالم است که بین شروع علایم تا مرگ کمتر از 24 ساعت فاصله باشد 0با توجه به اینکه به علت سرعت حادثه درمرگهای ناگهانی فرد به مرکز درمانی نرسیده و یا اگر برسد فرصت اقدامات تشخیصی و درمانی وجود ندارد این گونه اجساد به منظور تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی ارجاع می شوند و از آنجائیکه به صورت غیر منتظره و در فرد به ظاهر سالم اتفاق می افتد معمولا با سوء ظن همراه است. شیوع مرگ غیر قلبی در جنس مذکر با درصد فراوانی 65 درصد و در گروه سنی 60-40 سال (درصد فراوانی 34 درصد) از بیشترین فراوانی برخوردار بوده است از نظر سابقه شغل بیشترین مرگ ناگهانی غیر قلبی در گروه متفرقه که شامل (خانه دار – کشاورز – کارتن خواب) بوده است با درصد فراوانی 30 درصد بوده است . علل ریوی نیز همچون سایر مطالعات از علل شایع و قابل غربالگری می باشند
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
بررسی علل غیر قلبی در مرگهای ناگهانی در اجساد اتوپسی شده.PPT