عنوان: بررسی اثربخشی برنامه درمانی، شناختی، رفتاری COPING در کاهش سطح اضطراب کودکان 8 تا 12 سال کارفرما: اداره کل بهزیستی استان مجری: مریم مظلوم تاریخ ارائه: 1397/4/6 هدف از انجام پژوهش حاضر کاهش سطح اضطراب جدایی، اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی کودکان 8 تا 12 ساله ساکن در مراکز نگهداری شبانه روزی تحت نظارت سازمان بهزیستی بود. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی و پیش آزمون _ پس آزمون بود. گروه نمونه تعداد 16 نفر از کودکان ساکن در مراکز نگهداری شبانه روزی تحت نظارت سازمان بهزیستی در شهرستان رشت بودند که در شش جلسه گروه درمانی کاهش اضطراب coping cat شرکت کردند. جهت سنجش سطح اضطراب در پیش آزمون و پس آزمون نیز از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (فرم کودک) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی (آزمون t همبسته) بر مبنای نرم افزار SPSS-20 استفاده شد. یافته نشان داد که برنامه درمان شناختی رفتاری coping cat در کاهش سطح اضطراب جدایی، اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی کودکان اثرگذار است. همسو با مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه اثربخشی برنامه درمان شناختی رفتاری coping cat، برنامه فوق الذکر می تواند در انواع مختلف اضطراب خصوصاً اضطراب جدایی، اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی و همچنین در گروه های دارای شرایط خاص (کودکان بد سر پرست و بی سرپرست) اثربخش باشد.
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
بررسی اثربخشی برنامه درمانی شناختی رفتاریcoping cat بر اضطراب جدایی، اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی