عنوان: بررسی عوارض حاد پس از تزریق خون در بیمارستان های آموزشی استان گیلان کارفرما: اداره کل انتقال خون استان گیلان مجری: دکتر زهرا محتشم امیری تاریخ ارائه: 1397/4/13 انتقال خون دارای دووجه مثبت ومنفی است ودر عین اینکه نجات بخش جانهاست, از سوی دیگر انتقال یک بافت زنده وبه نوعی پیوند است که عوارض ومخاطرات خاص خودرا دارد. عوارض حاد تزریق‌خون که بلافاصله تا 24 ساعت پس از انتقال خون رخ می دهد شامل عوارض با واسطه ایمنی(شامل واکنش‌های همولیتیک‌ حاد ناشی‌از انتقال‌خون (AHTR)، واکنش‌های غیرهمولیتیک تب‌زای مرتبط با انتقال‌خون (FNHTR)، آسیب حاد ریوی مرتبط با انتقال‌خون (TRALI) بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD)، آلرژی، آنافیلاکسی، پوپورا و آلوایمونیزاسیون) وهمچنین بدون واسطه ایمنی( شامل افزایش بیش‌از‌حد مایعات (Over Load)، افت فشار‌خون، اختلال الکترولیتی، هیپوترمی) می باشد.
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
بررسی عوارض حاد پس از انتقال خون در استان گیلان- 1395-1393.pdf