کارفرما: اداره کل بهزیستی مجری: دکتر فتانه بخشی تاریخ ارائه: 1396/9/29 سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از تعیین کننده های اجتماعی سلامت بر میزان سلامت روحی افراد به خصوص مبتلایان به بیماری های مزمن نقش دارد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سلامت روان و سرمایه اجتماعی در بیماران مبتلا به ایدز انجام شده است. دراین پژوهش تحلیلی مقطعی 49 نفر از مبتلایانی که به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری یا به باشگاه مثبت تحت نظارت بهزیستی در زمستان سال 94 مراجعه کردند به عنوان گروه مورد مطالعه انتخاب شدند. به منظور تعیین میزان سرمایه اجتماعی از پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی Bullen با اعتبار آلفای کرونباخ 82/. و برای تعیین میزان سلامت روان از پرسشنامه ی استاندارد سلامت عمومی (GHQ-28) استفاده گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت و ارتباط بین متغیرها با آزمون های همبستگی پیرسون بررسی شد. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که با افزایش توجه به تعیین کننده های سلامت و سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اصول بین المللی سلامت، سلامت روان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
بررسي ارتباط سلامت روان و سرمايه اجتماعي در بیماران مبتلا به ایدز.pdf