کارفرما: استانداری گیلان مجری: موسسه بین المللی تاسماهیان دریای خزر تاریخ ارائه: 1397/8/9 اهداف طرح: - تعيين قابليت هضم ظاهري و عملكرد منابع پروتئين عمده در جيره غذايي فيلماهي پرورشي شامل پودرماهي،گلوتن ذرت، گلوتن گندم، كنجاله سويا، كنجاله كانولا، پودرگوشت، پودر ضايعات مرغ و پودرخون. - دستيابي به تاثيرات جايگزيني پرميكسي از منابع پروتئين ارزان قيمت بجاي پودر ماهي بر شاخصهای رشد ، آنزيمهاي گوارشي و شاخصهاي فيزيولوژيك (شاخصهاي سيستم ايمني، بيوشيميايي و هماتولوژ‍یك) فيلماهي دردوره پرواربندي - ارائه يك الگوي مناسب در خصوص جايگزيني پرميكسي از منابع پروتئين گياهي و حيواني ارزان قيمت جايگزين در جيره تجاري فيلماهي
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
جايگزيني پروتئينهاي گياهي و جانوري بجاي پودر ماهي.pdf