کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گیلان مجري: دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان تاریخ ارائه: 1397/8/9 مقادیر حدي اهمیت ویژه اي در میان داده هاي هواشناسی و اقلیم شناسی دارند. در این پژوهش از داده هاي بلند مدت ایستگاه ها و هم چنین از داده هاي ایستگاه هاي که در طی ده سال اخیر تاسیس شده بودند استفاده شده است. کارهاي اصلی که در خصوص تعیین مقادیر حدي در پروژه انجام شده، براساس شاخص هاي است که هیئت بین الدول تغییر اقلیم تعیین نموده است. در راستاي بررسی دما و بارش، بنا به درخواست کار فرما، تعیین برخی از شاخص ها براي باد نیز در این مطالعه لحاظ شده است. نتایج مطالعه نشان از دارا بودن روند معنی دار در برخی از کمیت ها نظیر، درصد سالانه تعداد روز همراه با دماي بیشینه بالاتر از صدك نودم براي ایستگاه هاي منجیل، آستارا و رشت داراي روند صعودي بوده، مجموع سالانه تعداد 6 روز متوالی با دماي بیشینه بالاتر از صدك نودم، ایستگاه هاي منجیل، آستارا و رشت داراي روند صعودي است. مجموع سالانه تعداد روز همراه با بارش بیش از صدك 95 در ایستگاه هاي رشت، بندرانزلی، آستارا و منجیل داراي روند نبوده اند.
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
پروژه مطالعه مقادیر حدی هواشناسی گیلان 13970623.pdf