کارفرما: اداره کل بهزیستی استان گیلان مجری: مریم مظلوم تاریخ ارائه: 1397/8/23 اهداف این پژوهش: - بررسی رابطه مناسب سازی شهری و میزان مشارکت اجتماعی رسمی در معلولین جسمی حرکتی استان گیلان - بررسی رابطه مناسب سازی شهری و میزان مشارکت اجتماعی غیر رسمی در معلولین جسمی حرکتی استان گیلان - بررسی مشکلات مناسب سازی شهری در معلولین جسمی حرکتی استان گیلان
توجه
دریافت مستندات فقط برای اعضای سایت امکانپذیرمیباشد
بررسی مشکلات مناسب سازی شهری و ارتباط آن با میزان مشارکت اجتماعی معلولان جسمی- حرکتی استان گی