دوره آموزشی آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران - توجیهی بدوخدمت - مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه آینده نگری استان گیلان -13 تیر 1397