دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری _دوره عمومی _اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان 17 و 18 تیر 1397