برگزاری همایش آسیب های اجتماعی 4 مرداد 1397- سالن اجتماعات مرکزآموزش و پژوهشهای توسعه آینده نگری-سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گیلان