برگزاری همایش آمار با عنوان -سامانه گردآوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور - 13 مرداد 1397 -مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه آینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گیلان