دوره آموزشی عوامل اجرایی طرح آمار گیری جامع بازرگانی 22 مرداد 1397_مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه آینده نگری _سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گیلان