جلسه اعتبارسنجی با مدیران شرکت آرتا اندیشه کادوس شمال 7شهریور1397_مرکزآموزش و پژوهشهای توسعه آینده نگری _سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان