برگزاری دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی -دوره عمومی_20 شهریور 1397_سالن اجتماعات مرکزآموزش وپژوهشهای توسعه آینده نگری _سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گیلان