برگزاری آزمون ICDI مهارتهای هفتگانه کارکنان دستگاههای اجرایی استان گیلان _ آموزشگاه تیلار شهرستان تالش