برگزاری کلاس کاربرد آمار در مدیریت 22 مهر 97 در مرکزآموزش و پژوهش وتوسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان