برگزاری دوره مدیریت موثر وقت 2 آبان 1397 ویژه مدیران اقتصاد ودارایی در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گیلان