برگزاری کلاس توجیهی بدو خدمت 1 آبان1397 مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان