برگزاری دوره پاسخگویی و مسئولیت پذیری 2 آبان 1397سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان