برگزاری کارگاه آشنایی با سواد مالی ویژه ورزش و جوانان4 آبان 1397درسالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان