برگزاری دوره مدیریت موثر وقت 6 آبان 1397ویژه ادارات پست و فرودگاه درسالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان