برگزاری کلاس توجیهی بدو خدمت 7 آبان 1397در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان