برگزاری دوره مدیریت ریسک (بهداشت روانی کارکنان ) 21 آبان 1397 درسالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان