جلسه مصاحبه با اساتید در خواست تدریس در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری 21 دی ماه 96