اطلاعیه
نمایش
10485

تاریخ: 1397/03/29
زمان: 10:25
فردي
کارشناس پژوهش
جلسه نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی 1397
در اجرای دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397 در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی، در تاریخ 1397/3/23 ساعت 10 صبح روز چهارشنبه در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری جلسه ای با حضور نمایندگان و دبیران کمیته پژوهشی دستگاههای اجرایی برگزار گردید. موارد صحبت شده شامل ارائه برنامه پژوهشی سال 1397 توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و همچنین ارائه گزارش از عملکرد اعتبارات پژوهشی و تبیین نقاط قوت و ضعف عملکرد پژوهشی استان در سال 1396 توسط دانشگاه گیلان بود. مباحث مطرح شده در این جلسه در تالارهای مجازی سامانه مرکز آموزش و پژوهش در قسمت شبکه همکاری های پژوهشی بارگذاری شده است.
پیوست ها