اطلاعیه
نمایش
10499

تاریخ: 1397/04/19
زمان: 07:30
جدي
تغییر تاریخ کلاس توجیهی بدو خدمت
تغییر کلاس توجیهی بدوخدمت استانداری گیلان، روزهای فرد گروه ب . درس فرهنگ سازمانی و ارتباط موثر در سازمان، استاد. دکتر پایندانی از تاریخ 1397/4/21روز پنج شنبه ، به تاریخ 1397/4/24 روز یکشنبه انتقال بافت.
پیوست ها