اطلاعیه
نمایش
10510

تاریخ: 1397/04/31
زمان: 10:18
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزش شغلی
اولین دوره آموزش ویژه کارشناسان فنی دستگاه های اجرایی تحت عنوان: « تبیین فهرست بهای ابنیه سال 1397» به مدت 16ساعت برگزار می گردد. فراگیران با شرکت دراین دوره با محتوای زیر آشنا خواهند شد : 1- آشنایی با مفاهیم فهرست بهای ابنیه سال 1397 شامل کلیات و مبانی کاربردی آن 2- مفاهیم شرایط عمومی پیمان ها 3- وظایف شورای فنی کشور و استان 4- ... در صورت تمایل به شرکت در دوره فوق با کد 9711906360129 ثبت نام نمایید.
پیوست ها