اطلاعیه
نمایش
10518

تاریخ: 1397/05/15
زمان: 08:32
دهقان حسامی
کارشناس آموزش
قابل توجه کلیه کسانی که در مهر ماه ICDL ثبت نام نمودند
امتحان ICDL هفت گانه درمهر ماه مورخ 1397/07/24 سر ساعت 8 صبح برگزار می گردد درضمن برای هر امتحان ICDL مبلغ 10000 تومان به شماره حساب 2170454408003 نزد بانک ملی بنام درآمد اختصاصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان واریز گردد.
پیوست ها