اطلاعیه
نمایش
1062

تاریخ: 1396/04/14
زمان: 09:55
عسکری
رئیس گروه آموزش و توانمندسازی
تشکیل جلسه مصاحبه حضوری با متفاضیان تدریس در مرکزآموزش و پژوهش
در راستای اجرای مصوبات دومین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی مرکز، روز پنجشنیبه مورخ 96/4/15با تعدادی از متقاضیان تدریس در مرکز آموزش و پژوهش مصاحبه حضوری به عمل خواهد آمد.این متقاضیان دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری بوده و قبلا مدارک و سوابق خود را به گروه آموزش ارائه کرده بودند. لازم به ذکر است شورای آموزشی و پژوهشی بر اساس دستوالعمل ابلاغی از مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور در تاریخ 96/3/11تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود . در این شورا در خصوص مسائل و امور مختلف آموزشی و پژوهشی از قبیل انتخاب اساتید،تایید اجرای دوره های جدید،بررسی روند اجرای دوره های آموزشی،تدوین دستورالعمل های اجرایی،بررسی کیفیت محتوای دوره های آموزشی،سنجش اثربخشی دوره های آموزشی،ارزیابی عملکرد اساتید و.... بحث و بررسی و بر اساس نیاز راهکارهایی برای بهبود امور ارائه خواهد شد.
پیوست ها