اطلاعیه
نمایش
11595

تاریخ: 1397/07/15
زمان: 08:46
عسکری
رئیس گروه آموزش و توانمندسازی
گردهمایی رابطین آموزشی
از آنجائیکه مرکز آموزش و پژوهش در نظر دارد گردهمایی رابطین آموزشی را در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 16 مهر ماه 1397 در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان به منظور: - تبیین سیاست های آموزشی مرکز در سال 97، - تشریح بخشنامه نحوه انتخاب و انتصاب مدیران، - تشریح دستورالعمل جدیداعتبارسنجی موسسات غیردولتی، - توضیح امکانات جدید سامانه و سایت آموزشی مرکز، - نحوه اجرای دوره های غیرحضوری جدید برای مدیران و کارشناسان، - نحوه نظارت بر فعالیت های آموزشی دستگاه ها، برگزار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه رابطین محترم آموزشی دستگاههای اجرایی استان دعوت می شود در این گردهمایی حضور بهمرسانند.
پیوست ها