اطلاعیه
نمایش
11722

تاریخ: 1397/10/18
زمان: 13:56
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی «حسابداری پروژه»
دوره آموزشی ویژه حسابداران تحت عنوان: «حسابداری پروژه» به مدت16 ساعت برای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان برگزار می گردد. فراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود تاضمن آشنا یی با روشهای حسابداری پروژه و شناسایی حوزه های کلیدی آن تصویری روشن وجامع از هزینه های پروژه را ترسیم نموده واز آن طریق به ارزیابی عملکرد مالی پروژه ودر پایان به تحلیل سود آوری وانحراف عملکرد پروژه ها بپردازند. برنامه زمانبندی شده دوره آموزشی فوق به پیوست ارائه می گردد.
پیوست ها