اطلاعیه
نمایش
11723

تاریخ: 1397/10/22
زمان: 11:45
جدي
تغییر برنامه دروره های آموزشی سازمان مدیریت برنامه ریزی و زمان برگزاری آزمون
تغییر برنامه دروره های آموزشی سازمان مدیریت برنامه ریزی عنوان دوره: قانون برگزاری مناقصات و ارتباطات سازمانی می باشد. فایل اصلاح شده ضمیمه می باشد.
پیوست ها