اطلاعیه
نمایش
11742

تاریخ: 1397/11/16
زمان: 09:49
دهقان حسامی
کارشناس آموزش
قابل توجه کلیه کسانی که در ماه بهمن 97 امتحان ICDL ثبت نام نمودند
متحان ICDL هفت گانه در بهمن ماه مورخ 1397/10/25 سر ساعت 8 صبح برگزار می گردد درضمن برای هر امتحان ICDL مبلغ 10000 تومان به شماره حساب 2170454408003 نزد بانک ملی بنام درآمد اختصاصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان واریز گردد.
پیوست ها