اطلاعیه
نمایش
11781

تاریخ: 1398/03/07
زمان: 10:45
عسکری
رئیس گروه آموزش و توانمندسازی
برنامه دوره های آموزشی سال 1398
بدینوسیله به اطلاع می رساند کتابچه برنامه دوره های آموزشی سال 1398 این مرکز در سایت قرار گرفت و قابل دریافت می باشد.
پیوست ها

1398/03/07
10:51:56 AM