اطلاعیه
نمایش
11792

تاریخ: 1398/04/05
زمان: 07:16
جدي
برگزاری کلاس توجیهی بدو خدمت
برگزاری کلاس توجیهی بدو خدمت دستگاه های اجرایی استان شامل دستگاه های ( استاندارد- محیط زیست- راه و شهرسازی- شهرداری خشکبیجار- شهرداری ماسوله- میراث فرنگی و گردشگری- پزشکی قانونی- ارتباطات و فناوری اطلاعات) شروع کلاسها از تاریخ 1398/04/16 الی 1398/5/24 می باشد. در ضمن فایل برنامه هفتگی ضمیمه می باشد.
پیوست ها