اطلاعیه
نمایش
11796

تاریخ: 1398/04/15
زمان: 11:12
جدي
قابل توجه فرآگیران آزمون ACDL برای دستگاه های اجرایی استان گیلان
قابل توجه فرآگیران آزمون ACDL برای دستگاه های اجرایی استان گیلان برای آزمون هفت گانه ACDl دستگاههای اجرایی معرفی نامه از خود دستگاه مربوطه به مرکز اموزش پژوهش و توسعه آینده نگری ارائه شود. برای هر امتحان ACDL مبلغ 115000ریال به شماره حساب 2170454408003 نزد بانک ملی به نام درآمد اختصاصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان واریز گردد. در ضمن برای فراخوان آزمون روز و تاریخ از طریق همین سایت متعاقبا اطلاع رسانی میگردد.
پیوست ها