اطلاعیه
نمایش
11816

تاریخ: 1398/05/17
زمان: 08:03
منصف
فایل مراکز غیردولتی مجاز به آموزش کارکنان دولت به روز رسانی شد.
به استحضار کلیه رابطین محترم آموزشی دستگاههای اجرایی می رساند فهرست مراکز غیردولتی مجاز به آموزش کارکنان دولت در سطح استان گیلان به روز رسانی شد. در این راستا یک موسسه به فهرست موسسات مجاز اضافه و دو موسسه موفق به تمدید مجوز اعتبارسنجی خود گردیدند. 1- شرکت تعاونی آموزشگاه تیلار آموزش تالش در حیطه امور حقوقی (جدید) 2- موسسه علوم فنون کادوس در حیطه امور اداری - امور مالی (تمدید) و اضافه شدن حیطه (امور اقتصادی و بازرگانی) 3- شرکت توسعه تجارت مدیران تعالی منطقه آزاد انزلی در حیطه مدیریت کشاورزی (تمدید)
پیوست ها