اطلاعیه
نمایش
11817

تاریخ: 1398/05/19
زمان: 11:02
جدي
قابل توجه کلیه کسانی که در ماه مرداد امتحان ICDL ثبت نام نمودند
قابل توجه کلیه کسانی که برای مهارت هفتگانه ICDL در تیر ماه ثبت نام نمودند آزمون ACDL مهارت هفتگانه درمرداد ماه مورخ 1398/5/28 روز دو شنبه راس ساعت 8 صبح برگزار می گردد. در ضمن برای هر امتحان مبلغ 115000ریال به شماره حساب 2170454408003 نزد بانک ملی به نام درآمد اختصاصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان واریز گردد.
پیوست ها