اطلاعیه
نمایش
11820

تاریخ: 1398/05/22
زمان: 12:55
جدي
برگزاری جلسه توجیهی موسسه سنجش گران اندیشه خردمند
برگزاری جلسه توجیهی موسسه سنجش گران اندیشه خردمند برگزاری جلسه موسسه سنجش گران اندیشه خردمند صبح روز شنبه مورخ 1398/5/19 در دفترسرپرست مرکز  جناب آقای علیرضا محمدی گرفمی با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره  برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای محمدی ضمن تاکید بر نقش موسسات آموزشی غیر دولتی در به عهده گرفتن بخشی از وظایف توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی،  مقررات آموزشی و انضباطی و دستور العمل های اعتبار سنجی به موسسه یاد آوری گردید. در پایان مجوز صادر شده در حیطه فناوری اطلاعات (نرم افزار) توسط سرپرست مرکز آموزش و پژوهش به مدیر عامل اعطاء گردید
پیوست ها