اطلاعیه
نمایش
11824

تاریخ: 1398/05/22
زمان: 13:14
جدي
برگزاری جلسه توجیهی شرکت تعاونی آموزشگاه تیلار آموزش تالش
برگزاری جلسه توجیهی موسسه سنجش گران اندیشه خردمند برگزاری جلسه شرکت تعاونی آموزشگاه تیلار آموزش تالش صبح روزسه شنبه مورخ 1398/5/22 در دفترسرپرست مرکز جناب آقایعلیرضا محمدی گرفمی با حضور مدیر عامل آقای مجتبی رضوانی و عضو هیات مدیره خانم شهابی برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای محمدی ضمن تاکید بر نقش موسسات آموزشی غیر دولتی در به عهده گرفتن بخشی از وظایف توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی،  مقررات آموزشی و انضباطی و دستور العمل های اعتبار سنجی به موسسه یاد آوری گردید. در پایان مجوز صادر شده در حیطه (امورحقوقی) توسط سرپرست مرکز آموزش و پژوهش به مدیر عامل اعطاء گردید
پیوست ها