اطلاعیه
نمایش
2109

تاریخ: 1396/04/14
زمان: 13:01
منصف
فهرست مراکز غیر دولتی مجاز آموزش کارمندان دولت در سطح استان گیلان
براساس بند 2 دستورالعمل شماره 972530 مورخ 95/11/2 ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفویض اختیارصدور مجوز اعتبار سنجی به مراکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استانها، به پیوست فهرست مراکز غیر دولتی مجاز آموزش کارمندان دولت در سطح استان گیلان برای بهره برداری ارسال می گردد. لازم به توضیح است دستگاههای اجرایی استان برای انعقاد قراداد با موسسات ذکر شده به تاریخ مجوز و حیطه فعالیت موسسه توجه داشته باشند.
پیوست ها