اطلاعیه
نمایش
2116

تاریخ: 1396/05/02
زمان: 17:56
فلاحتکار
برنامه اصلاحی پودمان تربیت مدیران پایه
به پیوست برنامه اصلاحی پودمان تربیت مدیران پایه به همراه زمانبندی آزمون دوره ها جهت اطلاع مدیران محترم ایفاد می گردد. آموزش کوتاه مدت