اطلاعیه
نمایش
2128

تاریخ: 1396/05/08
زمان: 09:27
حجازی
کارشناس آموزش
برنامه آموزشی شغلی«فنی و مهندسی» گروه (2)
دوره آموزشی «تعدیل صورت وضعیت و امور پیمان ها» از سری دوره های مصوب شورای فنی استان گیلان به مدت 18 ساعت برای گروه دوم از متقاضیان این عنوان از هفته آینده برگزار می گردد. این گروه متشکل از کارشناسان فنی و مهندسی 9 اداره و سازمان می باشند.
پیوست ها