اطلاعیه
نمایش
2129

تاریخ: 1396/05/08
زمان: 09:36
حجازی
کارشناس آموزش
برنامه آموزشی شغلی«فنی و مهندسی» گروه (3)
برنامه سوم دوره آموزشی «تعدیل صورت وضعیت و امور پیمان ها» از سری دوره های مصوب شورای فنی استان گیلان به مدت 18 ساعت برای کارکنان شهرداری رشت ، اداره کل نوسازی مدارس گیلان و دادگستری گیلان از هفته آینده برگزار می گردد.
پیوست ها