اطلاعیه
نمایش
2139

تاریخ: 1396/05/14
زمان: 11:58
یحیی زاده نوجوکامبری
رییس گروه پژوهش و آینده نگری
طرح های پژوهشی سال 1392
به اطلاع میرساند عناوین طرحهای پژوهشی مصوب سال 1392 به همراه دستگاه اجرایی به منظور استفاده پژوهشگران استان قابل دسترسی می باشد.
پیوست ها