اطلاعیه
نمایش
2140

تاریخ: 1396/05/14
زمان: 12:04
یحیی زاده نوجوکامبری
رییس گروه پژوهش و آینده نگری
طرح های پژوهشی یک درصد سال 1394
به اطلاع میرساند عناوین طرحهای پژوهشی مصوب سال 1394 به همراه دستگاه اجرایی به منظور استفاده پژوهشگران استان قابل دسترسی می باشد.
پیوست ها