اطلاعیه
نمایش
3162

تاریخ: 1396/05/30
زمان: 09:44
کریمی صمدی
لیست پایان نامه ها ی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
در راستای معرفی منابع کتابخانه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ، بدینوسیله لیست "پایان نامه ها مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری" جهت استفاده محققان ، دانشجویان وعلاقه مندان ارائه میگردد.
پیوست ها

1396/05/30
9:45:04 AM