اطلاعیه
نمایش
3163

تاریخ: 1396/05/30
زمان: 09:45
کریمی صمدی
لیست پایان نامه ها و پروژه های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
در راستای معرفی منابع کتابخانه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ، بدینوسیله لیست "پایان نامه ها و پروژه های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری" جهت استفاده محققان ، دانشجویان وعلاقه مندان ارائه میگردد.
پیوست ها